Digitala resurser förändrar och utmanar

03.10.2018 kl. 09:49
"Det är viktigt att vara öppen för och implementera nya metoder. Och lika viktigt är att de digitala verktygen inte blir ett självändamål utan att de fyller en funktion och verkligen ger utbildningen mervärde."

Digitalisering är högaktuellt, på många olika sätt och på olika nivåer. Inom högskolevärlden är det ett begrepp som återfinns i strategier, riktlinjer och rekommendationer. När det gäller vetenskapsbiblioteket Tritonias verksamhet påverkar det anskaffning av informationsresurser, produktion av undervisningsmaterial och serviceutbud.

Enligt Tritonias strategi, som i sin tur bygger på förverkligande av våra ramorganisationers strategier, kan man läsa bland annat följande: ”Digitaliseringen förändrar lärande, undervisning och forskning samt praxis för publicering och detta påverkar även vår verksamhet. ... Vi stöder med våra tjänster digitaliseringen av högskolornas undervisning och forskning. ... Vi utnyttjar digitalisering på ett ändamålsenligt sätt.”

Förutom i de digitala resurserna blir digitaliseringen även synlig i undervisningen i informationssökning, samt i den direkta kundservicen. Exempelvis har vi en chattservice som används allt mer. Vid anskaffning av ny litteratur strävar vi efter att kontrollera utbudet av digitala versioner och prioriterar dessa. Målet är att en allt större del av förvärven ska utgöras av e-resurser. När det gäller vetenskapliga tidskrifter så återfinns dessa i olika databaser och de tryckta tidskrifterna minskar år för år.

Gällande böcker så har de tryckta ännu en särställning, främst för att utbudet på kurslitteratur i digital form är ringa. Vi har tillgång till e-böcker via olika förmedlare, största delen ingår i färdiga e-bokspaket men allt fler beställs också som enskilda titlar. Utbudet på svenska är begränsat och speciellt vad gäller böcker som behövs i högskolornas kurser. Även om e-böcker på engelska finns att tillgå i stora mängder så är det samma med dem, det är vanligt att de böcker som behövs inte finns som e-versioner. Eller så finns endast en äldre upplaga av en kursbok medan den nyaste endast finns som tryckt. Ibland finns det också e-versioner av böcker att tillgå, men inte med bibliotekslicens.

Det är en utmaning att hantera de digitala resurserna och göra dem tillgängliga. Licensavtalen är dels per högskola, dels görs materialet tillgängligt på olika sätt beroende av avtalsmodell. Tritonia har sex olika Finna-vyer, en för varje högskola samt en allmän för externa kunder. Detta behövs för att det elektroniska materialet såsom böcker och olika databaser på ett smidigt sätt ska finnas tillgängligt för dem, som enligt högskolornas licensavtal har rätt att få tillgång. Inom ramarna för detta görs videoguider för att underlätta användningen.

Inför varje läsår produceras och uppdateras kurser i informationssökning. Detta sker i nära samarbete mellan informatiker över högskole- och ämnesgränser för att effektivera och samordna verksamheten. Vi uppgör tillsammans gemensamt kursmaterial och producerar olika videoguider som hjälper studerande att hitta rätt. Nya studerande anländer i slutet av augusti och terminsstarten är verkligt intensiv. Varje år börjar det cirka 2000 nya studerande vid de olika högskolorna i Vasa.

Digitala pedagogiska verktyg har gjort sitt intåg i undervisningen inom de flesta ämnen. De kan användas för att inspirera, engagera, inkludera, variera, utvärdera och för att komplettera traditionella metoder. Det är viktigt att vara öppen för och implementera nya metoder. Och lika viktigt är att de digitala verktygen inte blir ett självändamål utan att de fyller en funktion och verkligen ger utbildningen mervärde.

Förutom kurser i informationssökning för studerande så erbjuder Tritonia EduLab kurser för personal vid högskolorna i Vasa. Kurserna är vanligen flerspråkiga och fokuserar på digitala verktyg i undervisningen. Man kan avlägga enskilda kurser ellerolika kurshelheter, vilka ger studiepoäng. I höst startar en helt ny studiehelhet, HELLAHigher Education Learning Lab, vilken ger 60 sp i högskolepedagogik.

Text: Gun Vestman informatiker, Tritonia/Novia

Foto: Åbo Akademis bildbank