Stadgar

§1. Namn, hemort och språk
Föreningens namn är Finlands svenska biblioteksförening rf. Föreningens hemort är Helsingfors och dess verksamhet omfattar hela landet. Föreningens officiella språk är svenska.

§2. Syfte
Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i Finland.

För att förverkliga sitt syfte kan föreningen anordna möten och kurser samt på annat sätt verka för biblioteksväsendets utveckling och förkovran.

§3. Medlemskap
Till medlemmar i föreningen kan styrelsen anta enskilda personer, rättsliga sammanslutningar och stiftelser, som vill arbeta för föreningens syften.

Till hedersmedlem kan föreningens möte på förslag av styrelsen kalla person som synnerligen förtjänstfullt befrämjat föreningens verksamhet.

Medlem erlägger en avgift som fastställs av årsmötet

Hedersmedlem erlägger ingen avgift.

Över föreningens medlemmar skall hållas förteckning.

Erhållna medlemsrättigheter bibehålls.

§4. Utträde ur föreningen
Medlem som önskar utträda ur föreningen bör anmäla därom skriftligen till styrelsen eller dess ordförande eller för anteckning i föreningsmötets protokoll.
Medlem som inte under två år erlagt medlemsavgift utesluts av styrelsen ur föreningen.

Medlem som motarbetar föreningens syften kan på styrelsens förslag av föreningsmöte uteslutas ur föreningen

§5. Föreningens förvaltning
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av vid årsmötet vald ordförande + 8 - 10 styrelsemedlemmar, minst 2 från Österbotten och 2 från södra Finland.

Ordföranden väljs för ett år, styrelsemedlemmar för en mandatperiod om två år. Ordförandes mandatperiod är tiden mellan två ordinarie årsmöten. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tiden mellan ett årsmöte och årsmötet två år senare. Av styrelsemedlemmarna är årligen hälften i tur att avgå. Valet förbereds av en valberedning som utses av årsmötet med beaktande av regional representation.

Valet förrättas med slutna sedlar om någon så önskar. Val av ordförande sker ifall det finns flera kandidater i två omgångar: i den första omgången mellan alla kandidater och ifall ingen kandidat får mer än hälften av rösterna i den andra omgången mellan de två kandidater som i första omgången fick flest röster. Styrelsen väljs med majoritetsval. Vid lika röstetal avgör lotten
Styrelsen utser inom sig viceordförande samt inom eller utom styrelsen sekreterare och kassör och övriga behövliga funktionärer.

Styrelsen sammankallas av ordföranden genom skriftligt eller muntligt meddelande och är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst 3 ledamöter är närvarande, varav minst en representant från Österbotten och en från södra Finland.

Styrelsen kan vid behov tillsätta arbetsgrupper.

Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden eller sekreteraren.

§6. Styrelsen åligger
att leda föreningens verksamhet
att ansvara för föreningens ekonomi
att utfärda kallelse till föreningsmöte
att bereda de ärenden som skall behandlas på föreningsmöte
att avge årsberättelse för årsmötet
att föra förteckning över medlemmarna
att sköta om medlemsvärvning
att besluta om årskonferensen och annan verksamhet
att avge utlåtanden i föreningens namn
att tillsätta arbetsgrupper för specialuppgifter
att anställa och avskeda funktionärer, samt fastställa deras avlöning och arbetsuppgifter

§7. Föreningens ekonomi
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Verksamhetsplanen kan sträcka sig från årsmöte till årsmöte.
Bokslutet uppgörs och överlämnas till verksamhetsgranskarna senast en månad före årsmötet
Verksamhetsgranskarna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet

§8. Föreningens årsmöten

Föreningen håller ett årsmöte om året. Mötet hålls mellan januari och juni.
Kallelse till årsmöte utfärdas minst tjugo (20) dagar före mötet genom skriftligt meddelande, som till exempel per e-post eller i de tidningar årsmötet bestämmer. Kallelse till extra möte utfärdas minst fjorton (14) dagar före mötet på samma sätt som till årsmötet. Vid mötesförhandlingarna förs protokoll som justeras av tvenne av mötet utsedda personer.

Distansdeltagande i föreningens årsmöte är möjligt om, och på det sätt som, föreningens styrelse innan mötet besluter om. Beslutet måste nämnas i möteskallelsen.

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
• val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
• konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
• val av två protokolljusterare
• val av fullmaktsgranskare och rösträknare
• fastställande av mötets föredragningslista
• genomgång av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår, bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse
• fastställande av bokslutet
• beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
• fastställandet av medlemsavgiftens storlek samt arvoden och reseersättningar för förtroendevalda
• fastställandet av budgeten för verksamhetsåret
• fastställandet av verksamhetsplanen
• val av ordförande för styrelsen
• val av styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå
• val av två verksamhetsgranskare och suppleanter för dem
• val av tre personer till valberedningen
• beslut om hur årsmötet kan sammankallas
• övriga av styrelsen eller föreningsmedlemmarna föreslagna frågor
• behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

§9. Ändring av föreningens stadgar
Beslut om ändring av stadgarna kan fattas vid föreningens möte. Beslutet bör för att träda i kraft understödas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna. I kallelsen till föreningens möte bör anges de paragrafer som föreslås ändrade.

§10. Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen bör för att träda ikraft fattas vid föreningens möte och bekräftas vid ett följande, tidigast tre (3) veckor senare utlyst föreningsmöte, vid vardera tillfället med minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

Om föreningens verksamhet upphör tillfaller dess egendom en av ovannämnda möte utsedd rättslig organisation, som arbetar för samma syften som föreningen.

§11. I frågor som i dessa stadgar icke närmare berörs tillämpas gällande lag om föreningar.