Fokus på utvecklingsbiblioteken: Vasa

27.11.2018 kl. 11:41
Vasa stadsbiblioteks regionala uppdrag är att stöda de allmänna biblioteken i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Till området hör 47 huvudbibliotek, plus filialer och närbibliotek. Antalet årsverken av biblioteksanställda i regionen uppgår till cirka 350.

Under utbildningsdagen ”Murder Mystery Event” i Vasa stadsbibliotek fick deltagarna under ledning av Joe Moretti testa ett interaktivt, virtuellt deckaräventyr i biblioteksmiljö, och lära sig om att arrangera spelevenemang i biblioteket.

Vilka är ni som jobbar med det regionala utvecklingsuppdraget i Vasa?

– Vi är Jimmy Pulli, ansvarig serviceplanerare, och Anneli Haapaharju, serviceplanerare. Jimmy jobbar deltid med uppdraget och Anneli på heltid. Rekryteringen av ännu en tredje person är som bäst igång.

– Jimmy har sin bakgrund i konst- och kulturverksamhet, Anneli har tidigare haft mera pedagogiskt inriktade uppdrag. Bibliotekens värld är ändå inte helt okänd för oss, men möjligheten att studera till exempel strukturer och invanda arbetssätt från ett delvis utomstående perspektiv har visat sig vara värdefullt.

Hur har ni kommit igång?

– Vi har fått en riktig rivstart, tycker vi. Trots att uppdraget började i våras har redan vi hunnit arrangera en lång rad fortbildningsdagar. Fortbildningarna har handlat om bibliotekens framtid, praktiska och tekniska kunskaper, språkfärdigheter, spel i biblioteksmiljön och de har gått på svenska, finska och engelska.

– Utöver det har vi rest runt i regionen och bekantat oss med biblioteken i Österbotten, Sydösterbotten och Mellersta Österbotten. I det här skedet är resorna vårt viktigaste arbetssätt. Utvecklingsuppdraget är nytt, vi är nya, och genom besöken kan vi lära känna bibliotekens personal och kartlägga behov, styrkor och svagheter mer effektivt.Trots att resorna är tidskrävande är ett möte i verkligheten så mycket mer än en gallup, och tröskeln för att senare ta kontakt blir också lägre.

Vad vill ni satsa på?

– Digitala tjänster och -kunskaper är givetvis alltid aktuella, med alla projekt som just nu pågår kring det, och mindre teman som programmeringskunskap och -tillämpning.

– De närmaste åren kommer vi också att studera mindre teman via de större tyngdpunkterna tillgänglighet och välmående. Tillgänglighetstemat innefattar tillgänglighet till bibliotekstjänster för alla, både utanför och innanför bibliotekens väggar. Det är också ett svar på EU:s tillgänglighetsdirektiv, som kommer att påverka biblioteken en hel del under kommande år. Under välmåendetemat kan vi studera till exempel hur vi aktivt kan använda oss av ljudvärldar i biblioteket.

Vad har ni på kommande ännu i år och nästa år?

– På gång och på kommande är till exempel en serie fortbildningsdagar i lättläst språk på flera orter, en regional studieresa till Kalajoki och Uleåborg. Nästa år siktar vi på temadagar kring biblioteksbussarnas framtid, och fortsätter på ett redan påbörjat tema om bibliotekens framtid i allmänhet. Vi testar olika digitala och tekniska hjälpmedel i regionens bibliotek, och börjar arbeta bland annat med språköar.

Varför behövs bibliotek med regionala utvecklingsuppdrag?

– Vi kunde säkert göra upp en lång lista som svar, men för att nämna något som kommit upp under biblioteksbesöken är samhällets strukturer ständigt i fluxus. Hur ska biblioteken spegla, svara på och forma om sig för att människorna som berörs av samhällets förändringar ska ha tillgång till stöd och kunskap de behöver? Det här ställer stora krav på biblioteken och deras personal i en tid när resurserna på många håll bara verkar bli allt knappare.

– Biblioteken med regionala utvecklingsuppdrag kan i bästa fall rusta personalen för att tillmötesgå kraven, sålla väsentlig från oväsentlig utveckling via pilotprojekt och söka nya sätt att stärka och forma bibliotekens roll i samhället.

Text: Jimmy Pulli, ansvarig serviceplanerare, Vasa stadsbibliotek