”Bibliotek behövs för starka samhällen”

24.09.2019 kl. 20:59
Tritonia hade i juni äran att gästas av Loida Garcia-Febo, från American Library Association (ALA). Under sin inspirerande gästföreläsning lyfte Garcia-Febo fram bibliotekens betydelse i samhället. Hon berättade om ALA:s verksamhet och bibliotekens roll i USA och i världen.

Biblioteken strävar efter att vara så inkluderande som möjligt och erbjuder service likvärdigt åt alla. Även om information i dag finns överallt har biblioteksanställda en viktig roll i att organisera och tillgängliggöra den. Biblioteken har makt att påverka människors liv. De kan hjälpa dem att utbilda sig, hitta arbeten, öka sina inkomster, lära sig mera om samhället, vara med och utveckla och påverka.

Loida Garcia-Febo betonar vikten av att vara med i lokala, nationella och internationella projekt, även sådana som inte direkt är riktade till bibliotek och där fokus ligger på annat aktuellt i samhället. Å andra sidan är bibliotek alltid aktuella. Med innovativa tankar strävar även biblioteket efter att hitta nya arenor för samarbete, nya perspektiv på biblioteken och kreativa sätt att marknadsföra sig. Genom att vara med i olika kampanjer och projekt har biblioteken fått synlighet och lockat användare till biblioteken. Oberoende av typen av och storleken på biblioteket (akademiska, allmänna eller skolbibliotek) det är fråga om så finns det gemensamma utmaningar i biblioteksvar dagen. Garcia-Febo understryker upprepade gånger att det som händer lokalt påverkar globalt och vice versa.

Biblioteken runtom i världen har mycket mera som förenar än som skiljer dem åt.

ALA är aktivt med, tar ställning och lyfter fram viktiga frågor såväl inom biblioteksvärlden som i samhället överlag. ALA:s webbsidor är välfyllda med informationsmaterial, nyheter, ställningstaganden, olika projekt med mera. Deras verksamhet är omfattande och de har många olika underavdelningar. ALA är en stor förening med många anställda, vilket möjliggör utveckling och bevakning av samhället samt mångsidig verksamhet. På föreningens webbsidor finns omfattande och utmärkt material om strategier, riktlinjer, verktyg och informationssökning. Där finns även ett så kallat Publicity Tool Kit med rubriken ”Libraries = Strong Communities” som är fritt att ladda ner, men kräver registrering. De har även det veckovis utkommande nyhetsbrevet ”Read for later” som alla intresserade får prenumerera på.

Med i samhället på olika plan

Garcia-Febo presenterar några av de olika projekt som man har genomfört eller har på gång. ALA har mycket verksamhet som inte direkt knyter an till biblioteken. De har ett aktivt samhällsengagemang och strävar efter att hitta många nya sätt att nå användarna. Deras målsättning är att finnas med i samhället på olika plan. De arbetar starkt för rättvisa, mångfald och inkludering. Ett av de projekt hon lyfter fram är så kallade ”Rally for Libraries” eller bibliotekssammankomster runtom i landet. Till dessa tillfällen inbjuds biblioteksanställda, politiker, beslutsfattare, media m.fl. för att delta i samtal om biblioteken och deras service.

Flera gånger återkommer Garcia-Febo till att biblioteken och bibliotekarierna är ovärderliga verktyg i det moderna samhället. ALA:s ”Center for the Future of Libraries” jobbar med att identifiera trender som är väsentliga för bibliotek och biblioteksanställda. Centret hjälper oss förstå hur trender utvecklas och varför de är av betydelse för bibliotekens verksamhet. Trenderna är klassificerade i sju kategorier och alla intresserade kan ta del av dem. En av trenderna som Garcia-Febo särskilt lyfter fram är artificiell intelligens och intelligent apparatur som har etablerat sig, både i samhället och i hemmen. För att medborgarna ska kunna dra nytta av den nya tekniken behövs grundläggande kunskaper som biblioteken kan vara med och lära ut. Biblioteken har också en viktig roll i att lära ut hur man ska hantera och kritiskt granska information.

Samma utmaningar världen över

Även om perspektivet är amerikanskt så är merparten av utmaningarna de samma internationellt sett. Vi kan lätt känna igen oss. Exempelvis integritet och säkerhet är viktiga frågor nu och i framtiden, då alltmer digitalt material och information vanligen loggas och lagras. Garcia-Febo pratade även om ”Library at the center of smart communities”, att biblioteken har en central roll i informationssamhället. En viktig målsättning är att öka såväl mängden av som tillgången till information.

Bibliotekens roll är betydande och de strävar efter att tillgången till information ska vara möjlig för alla på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Samarbete mellan bibliotek men även mellan andra organisationer är viktigt, likaså att delta i lokala projekt med andra intressenter, men även bibliotekssamarbete på olika nivåer och över landsgränser.

Även om information i dag finns överallt har biblioteksanställda en viktig roll i att organisera och tillgängliggöra den.

ALA har satsat på marknadsföring och de har flera slogans som återkommer i olika sammanhang. De har även en konsekvent layout som snabbt igenkänns. De är aktiva på sociala medier och här menar Garcia-Febo att det är viktigt att finnas med. Några av deras etablerade hashtaggar är #LibrariesRespond, #LibrariesStrong, #Together och #LibrariesTransform.

”Read to Heal and Transform Lives” är ett annat projekt som Garcia-Febo pratar varmt om. Det handlar om läsande för att främja hälsan. Biblioteken tillhandahåller böcker och service för att hjälpa människor tillfriskna. Garcia-Febo diskuterade kring den roll som bibliotek spelar gällande att stärka samhällen och hur hon som ordförande kunnat göra en insats för friskvård och för att stöda god hälsa inom ramarna för biblioteksarbetet.

ALA:s kärnvärderingar är många och skiljer sig inte egentligen från värden som finns på våra bibliotek. De pratar om tillgång, integritet, demokrati, mångfald, utbildning och livslångt lärande, intellektuell frihet, bevarande, samhällets bästa, professionalism, service, socialt ansvar och hållbarhet. Och det är ju detta som hör till bibliotekens kärnuppdrag. Biblioteken runtom i världen har mycket mera som förenar än som skiljer dem åt. Garcia-Febo talade varmt om gemensamma projekt och mycket samarbete samt delande av information världen över för att främja biblioteksarbete och -utveckling över världens alla delar.

Garcia-Febo nämner också att biblioteken ska förmedla hopp, de finns där för individen speciellt när det är svåra tider. Hon pratar mycket om samhällsengagemang och vikten av att biblioteken finns med på många olika evenemang, även om det inte primärt finns en uppenbar bibliotekskoppling. “Because libraries = strong communities” – biblioteken behövs för starka samhällen, detta är en slogan som återkommer i ALA:s material och är en betydelsefull vision för dem.

Stöd till akademiska bibliotek

En av ALA:s underföreningar är The Association of College & Research Libraries (ACRL). ACRL utvecklar program, produkter och service för att stöda personalen vid akademiska bibliotek att lära och förnya sig inom den akademiska gemenskapen. De har mångsidiga verktyg som är fria att använda och värda att ta del av. 

ACRL har publicerat ett ”Framework for Information Literacy for Higher Education”, som även finns översatt till finska och svenska. Som stöd för användningen av ramverket har ACRL lanserat ”ACRL Framework for Information Literacy Toolkit” och ”ACRL Framework for Information Literacy Sandbox”. ACRL erbjuder även ”Project Outcome”, ett gratis verktyg som är designat för att hjälpa biblioteken förstå den påverkan som servicen de erbjuder har, samt dela med sig av denna information.

Pratstund med Garcia-Febo

Efter gästföreläsningen fick vi oss en pratstund med Loida Garcia-Febo och frågade om hennes åsikter gällande bibliotekens och biblioteksanställdas framtida utmaningar. 

Garcia-Febo har besökt Finland några gånger tidigare. Hon är imponerad av all den service som de finländska biblioteken erbjuder samhället, inte bara i form av litteratur och information. Som exempel nämner hon t.ex. laddningsskåp för smarttelefoner samt uthyrning av cyklar och motionsredskap.

Biblioteken ska också förmedla hopp, de finns där för individen speciellt när det är svåra tider.

Loida upplever att man generellt har en bra attityd till bibliotek. “Libraries are all about people” – bibliotek kommer alltid att vara relevanta, eftersom vi fokuserar på människan. Biblioteksanställda är länken mellan informationen och de som söker information. Om vi marknadsförde oss aktivare med betoning på hur vi hjälper människor hitta, analysera och använda sig av information, menar Garcia-Febo att det finns bättre förutsättningar för ett ökat stöd från beslutsfattare och invånare. Hon betonar även vikten av att arbeta tillsammans – tillsammans inom organisationen, regionen, landet och världen.

På vår fråga om vad Garcia-Febo har för hälsning till högskolornas ledning angående finansieringen av biblioteksverksamheten och de akademiska bibliotekens framtid, svarar hon att biblioteken har en central roll för högskolornas framgång. Denna framgång uppnås bara genom att ge biblioteken de resurser de behöver för att förverkliga sin huvudsakliga uppgift, att stöda högskolans verksamhet. Biblioteket är en del av högskolans ekosystem och biblioteksanställda kan inte tas bort ut ekvationen, den skulle då vara ofullständig och sakna en av de viktigaste faktorerna för studerande och forskare.

Framtidens akademiska bibliotek fortsätter att utvecklas och behöver kreativa, nyfikna och flexibla arbetstagare med en vilja att arbeta med människor. Teknikens utveckling kommer inte att spela ut bibliotekarien, som även i fortsättningen behövs för att få fram relevant information och för att analysera och evaluera denna.

Hur ser då bokens framtid ut? Garcia-Febo menar att böckerna även i fortsättningen kommer att vara en given del av vår vardag. Hon tror dock att den tryckta boken i framtiden tyvärr kommer att allt mer få ge vika för ljudböcker, och att kurslitteraturen i huvudsak kommer att finnas tillgänglig i form av e-böcker.

Text: Gun Vestman och Pia-Maria Niemitalo, Tritonia
Bibban 2/2019