Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

På kaffe med kommundirektören eller rösta i mjukisvalet i bibliotekets lokaler

Vid biblioteken i Sjundeå och Ingå pågår som bäst ett demokratiprojekt. Bibban ringde upp projektledare Matilda Almar för att höra hur projektet framskrider.

Det tvåspråkiga projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland inleddes i september år 2022, och initierades efter en ökad oro över demokratins utveckling. Arbetet finansieras med statsanslag och projektet har utnyttjat metoderna i Sitras publikation Hur görs biblioteken till forum för folkstyret? Metoder för biblioteken för att främja demokrati för demokratiarbete på lokal nivå.

Insatser och evenemang har riktats både till ungdomar och vuxna invånare och beslutsfattare. Man har bland annat ordnat invånarkvällar där både invånare och beslutsfattare deltagit.

I Ingå fick invånarna chansen att träffa kommundirektören under avslappnade former.

- Vi bjöd på kaffe och bulle i bibliotekets lokaler, och det lockade runt 25 invånare och resulterade i en stor gruppdiskussion där invånarna fick möjlighet att ställa frågor direkt till kommundirektören, och få direkta svar.

Med tanke på att projektets arbete har börjat från noll är Almar nöjd med deltagarantalet i de tillställningar som ordnats hittills.

Matilda Almar menar att det varit lite utmanande att få med beslutsfattare och tjänstemän, då de redan har sina arbetsdagar fyllda med andra arbetsuppgifter.

- En del invånare är vana att rycka kommunrepresentanter i ärmen, och ställa frågor eller komma med önskemål, understryker Almar, men tröskeln är inte låg för alla.

Därmed kan man konstatera att det är viktigt att ordna tillfällen där invånare och beslutsfattare kan mötas, och under hösten kommer fler motsvarande träffar att ordnas med andra tjänstemän.

Valåret har präglat projektets arbete, och i våras ordnades valdebatter i både Sjundeå och Ingå, där representanter från alla riksdagspartier deltog.

I samband med riksdagsvalet ordnade man inom ramen för projektet ett mjukisval för unga röstare. Bibliotekens olika mjukisdjur vurmade för olika frågor, till exempel Idrottsmöjligheter åt alla! Bonden behövs! Håll havet rent!, och de mjukisdjur som fick mest röster bildade ett mjukisråd. På så sätt har projektet även engagerat de allra yngsta kommuninvånarna.

En satsning på ungdomar har gjorts i samarbete med Kompetenscentret för ungas delaktighet och Stationens barn. I Sjundeå, som fungerat som pilotkommun, är det Matilda Almar som hållit i trådarna för satsningen.

Metoden bygger på en process som genomförs i tre steg.

- Först har det förts diskussioner i skolorna där elever har fått komma med idéer på vad man vill förändra. I det andra steget har vi hållit en workshop med ungdomar och beslutsfattare där vi försökt hitta modeller för förverkligande och i det tredje steget har beslutsfattarna funderat på hur idéerna kan förverkligas på ett realistiskt sätt.

Almar vill understryka vikten av att gå vidare med de idéer som kommer fram till beslutsfattarna.

- För mig är det viktigt att alla kan få delta och att den feedback man ger inte bara försvinner, utan att man går vidare med den. Om man får en positiv erfarenhet av att delta är det mer sannolikt att man även gör det i fortsättningen.

Ur processen med kompetenscentret väcktes en idé om att beslutsfattare kunde möta kommunens ungdomar i ungdomslokalen Walkers. Konceptet utvecklas nu vidare i samarbete med kompetenscentret och Stationens barn till en modell som även andra kommuner kan utnyttja.

I arbetet med ungdomar är det viktigt att tänka på vilket språk man använder. Matilda Almar har själv fått feedback från yngre att de inte förstår vad som menas i en del av hennes texter och att till exempel valkompassen blivit obesvarad för att yngre väljare inte förstått frågorna, så det gäller att förenkla språket så att invånarna förstår vad man talar om, påpekar hon.

Biblioteket har varit involverad i projektet, bland annat som facilitator för projektets arbete, men både biblioteket i Sjundeå och Ingå har knappa resurser.

Projektet pågår till slutet av året, och Almar ser optimistiskt på fortsättningen efter att projektet avslutats. 

- Under hösten kommer vi att skapa ett konkret material som biblioteket ska kunna utnyttja i framtiden.

Text: Sandra Herrmans
Foto: Matilda Almar