Föreningsmedlemmar sittande på jubileumsmiddag

Läs utredningen Hur står det till på biblioteken?

FSBF har deltagit i arbetet med utredningen genom sitt deltagande i Minervagruppen.

I början av 2024 genomförde Finlands biblioteksförening och Minervagruppen där FSBF ingår en enkät bland bibliotekspersonalen. Målet var att utreda erfarenheterna av arbetet hos yrkesverksamma som arbetar på olika typer av bibliotek och att öka förståelsen för bibliotekspersonal över biblioteksgränserna.

De viktigaste informationsbehoven sammanfattades i två huvudteman: 1. Bibliotekspersonalens välbefinnande på arbetet 2. Bibliotekspersonalens kompetens och utvecklandet av den.

Datainsamlingen för undersökningen genomfördes som en webbenkät i mars 2024. Enkäten spreds via olika bibliotekstypers kanaler och nätverk. Enkäten öppnades av över 1700 biblioteksanställda, av vilka 1502 svarade. Flest svar fick man från de allmänna biblioteken, men man svarade flitigt från alla bibliotekstyper. Enkäten genomfördes på två språk. 94 % svarade på enkäten på finska, 6 % på svenska. Utredningen genomfördes av Pentagon Insight Oy.

Utredning bland anställda i biblioteksbranschen 2024

Bild: Freepik